• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider01

Kontakt:

Napíšte nám:

História

Prvá písomnmá zmienka o obci pochádza z roku 1288, no v tom čase sa o obci pojednáva už ako o rozvinutom osídlení, čo znamená, že jej vznik siaha do dávnejšieho obdobia. Spomína sa v súvislosti s testamentom mar. Dionýza, syna Buduna z ďurkovskej vetvy rodu Aba, ktorý dáva dedinu Trsťany – villa Fernandasd do používania Ladislavovi, svojmu oficiálovi do konca jeho života. I keď ďalšiu priamu zmienku o obci máme až z roku 1932 s prameňov tykajúcich sa feudálneho panstva Ďurkov vieme viac. Ďurkov z rozsiahlym majetkovým príslušenstvom v Abovskej, Šarišskej, Hevešskej a Zemplínskej stolici patril Jurajovi z rodu Aba, pričom mnohé súvislosti nasvedčujú, že táto vetva bola v príbuzenskom vzťahu s drienovským rodom (Šariš).

Zachovali sa dve obecné pečate a to z roku 1784 a z roku 1840, ktoré sú uložené v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečetí. Na pečati z roku 1840, ktorá bola z hľadiska remeselnej zručnosti na podstatne vyššej úrovni, bolo stvárnenie "trstinového" porastu evidentné čo bolo aj základom pri návrhu dnešného erbu obce

Podľa vierohodnej hypotézy mal Juraj dvoch synov – nevlastných bratov – Buduna a Etherucha.
​Budun zdedil rodové majetky v Ďurkove, ďalšie v Abovskej, Šarišskej župe, neskôr k nemu pribudli aj majetky v Zemlínskej župe (časť Kraľovského Chlmca, Buky, Kochanovce a iné. 
Budun mal 8 synov a najmenej 1 dcéru. Jedným zo synov Buduna bol Dionýz, ktorému mimo iných majetkov pripadli obce Ďurďošík, časť Košických Olšan a obec Trsťany.
Etheruch dostal veľkú zem Svinica, susediace s panstvom Kecerovcov.  Etcheruch mal len 1 dcéru. 

Názov obce je odvodzovaný od slova trstie – trstina – porast rastúci vo vlhkom prostredí, zvyčajne blízko potoka a v močiaroch.
Cez obec preteká potok Trsianka.

Genéza názvu obce:
1288 - Felnasd
1332 - Nadazd
1427 - Kys Nadasd
1447 - Felsw Nadasska
1553 - Nadaska
1773 - Tresecžane (maď. Nádaska)
1808 - Trsčany (maď. Nádaska)
1829 - Trstene 
(maď. Nádaska)
1851 - Treszcany 
(maď. Nádaska)
1906 - Triscane
1918 - Trstené
1920 - Tršťany
1948 - Trsťany

SYMBOLY OBCE:

Pečať z roku 1840

Erb Obce