SlovenskýEnglish

História

Prvá písomnmá zmienka o obci pochádza z roku 1288, no v tom čase sa o obci pojednáva už ako o rozvinutom osídlení, čo znamená, že jej vznik siaha do dávnejšieho obdobia. Spomína sa v súvislosti s testamentom mar. Dionýza, syna Buduna z ďurkovskej vetvy rodu Aba, ktorý dáva dedinu Trsťany – villa Fernandasd do používania Ladislavovi, svojmu oficiálovi do konca jeho života. I keď ďalšiu priamu zmienku o obci máme až z roku 1932 s prameňov tykajúcich sa feudálneho panstva Ďurkov vieme viac. Ďurkov z rozsiahlym majetkovým príslušenstvom v Abovskej, Šarišskej, Hevešskej a Zemplínskej stolici patril Jurajovi z rodu Aba, pričom mnohé súvislosti nasvedčujú, že táto vetva bola v príbuzenskom vzťahu s drienovským rodom (Šariš).

Zachovali sa dve obecné pečate a to z roku 1784 a z roku 1840, ktoré sú uložené v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečetí. Na pečati z roku 1840, ktorá bola z hľadiska remeselnej zručnosti na podstatne vyššej úrovni, bolo stvárnenie "trstinového" porastu evidentné čo bolo aj základom pri návrhu dnešného erbu obce

Podľa vierohodnej hypotézy mal Juraj dvoch synov – nevlastných bratov – Buduna a Etherucha.
​Budun zdedil rodové majetky v Ďurkove, ďalšie v Abovskej, Šarišskej župe, neskôr k nemu pribudli aj majetky v Zemlínskej župe (časť Kraľovského Chlmca, Buky, Kochanovce a iné. Budun mal 8 synov a najmenej 1 dcéru. Jedným zo synov Buduna bol Dionýz, ktorému mimo iných majetkov pripadli obce Ďurďošík, časť Košických Olšan a obec Trsťany.
Etheruch dostal veľkú zem Svinica, susediace s panstvom Kecerovcov.  Etcheruch mal len 1 dcéru. 

Názov obce je odvodzovaný od slova trstie – trstina – porast rastúci vo vlhkom prostredí, zvyčajne blízko potoka a v močiaroch. Cez obec preteká potok Trsianka.

Genéza názvu obce:

 • 1288 - Felnasd
 • 1332 - Nadazd
 • 1427 - Kys Nadasd
 • 1447 - Felsw Nadasska
 • 1553 - Nadaska
 • 1773 - Tresecžane (maď. Nádaska)
 • 1808 - Trsčany (maď. Nádaska)
 • 1829 - Trstene (maď. Nádaska)
 • 1851 - Treszcany (maď. Nádaska)
 • 1906 - Triscane
 • 1918 - Trstené
 • 1920 - Tršťany
 • 1948 - Trsťany

Symboly obce